Kwaliteit en privacy

In 1986 ben ik afgestudeerd als psychologe. In de vele jaren die daarop volgden, ben ik mij altijd blijven ontwikkelen met aanvullende opleidingen en bijscholingen. Dat doe ik omdat ik het leuk en boeiend vind en omdat het belangrijk is om kwaliteit te blijven leveren. Zie mijn Linkedin profiel voor mijn werkervaring en opleidingen.

Ik werk onder een kwaliteitskeurmerk van de beroepsverenigingen het NVPA en de RBCZ . Deze beroepsverenigingen stellen eisen aan de kwaliteit en scholing van hun leden.

Verder volg ik intervisie (met collega’s onderling) en supervisie bij psychotherapeute Sascha Geurts van Kessel en EFT-supervisor Ineke Scholten. Dit is om elkaar scherp te houden en van elkaar te leren.

In Oss en omstreken ben ik goed op hoogte van het netwerk van huisartsen, psychiaters, maatschappelijk werk en andere zorgverleners met hun eigen specialisaties. Ik kan hen inschakelen als dat nodig is, mits je daar toestemming voor geeft, met het oog op mijn beroepsgeheim en jouw privacy.

Commovare is aangesloten bij de SCAG, de geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg. Ben je het ergens niet mee eens, heb je vragen over de gang van zaken e.d., dan wil ik je uitnodigen om dat altijd kenbaar te maken. Komt er geen oplossing dan is er een onafhankelijke klachtenfunctionaris bij het NVPA (www.nvpa.org) . Zie ook www.scag.nl.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

Register verwerkingsactiviteiten praktijk Commovare (.pdf)